Politika PrivatnostiShodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („
Službeni glasnik RS”, br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom naručivanja naših usluga i/ili online slanja prijave za zaposlenje, VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD prikuplja i skladišti Vaše podatke koje ostavljate na našem sajtu (u daljem tekstu: Vi ili Korisnik usluga), stoga Vam kao rukovalac podacima, dajemo sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti kao I politici privatnosti:

 1. Podaci o rukovaocu

Pravno lice: VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: Vaš Potrčko ili Društvo).
Adresa: Aleksandra Stamboliskog 6A, Beograd
Matični broj: 20798513
Zakonski zastupnik: Nenad Nikoloski

Mi obrađujemo samo neophodne podatke, radi izvršenja Vaših porudžbina. Ukoliko je Društvo zajednički rukovalac sa još nekim rukovaocem, u smislu člana 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno ako oni zajedno određuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti na temelju poslovne saradnje ili zajedničke usluge ili legitimnog interesa Društva i treće strane, dodatne informacije Korisnici usluga mogu tražiti, osim od Društva i od drugog rukovaoca podacima. U tom slučaju Korisnici usluga mogu ostvariti svoja prava propisana Zakonom pred svakim rukovaocem pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

 1. Podaci o licu za zaštitu podataka o ličnosti

U skladu sa članom 56. Zakona, Društvo je odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti. Povodom svih pitanja vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i/ili ostvarivanje prava predviđenih Zakonom, Korisnici usluga mogu se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće adrese:

Nenad Nikoloski

Broj telefona: 063518110

E-mail: nenad@vaspotrcko.rs

 1. Svrha prikupljanja i obrade podataka

Podatke o ličnosti Vaš Potrčko dobija od Vas lično ili od nekog drugog izvora u zavisnosti od poslovnog odnosa, odnosno svrhe i osnova obrade.

Vaš Potrčko podatke obrađuje u obimu koji je neophodan za ispunjenje svrhe obrade podataka o ličnosti, kao i radi ostvarenja svojih legitimnih interesa i to:

 • Radi izvršenja ugovora sa Korisnikom usluga, odnosno kako bi se izvršilo preuzimanje i isporuka pošiljki;
 • Da bi Društvo kontaktiralo Korisnike usluga, u slučaju slanja odgovora na njhov zahtev, traženo obaveštenje, pritužbu ili uloženu reklamaciju;
 • Radi unapređenja kvaliteta usluga korisniče podrške;
 • Radi podnošenja tužbi ukoliko je to neophodno za ostvarenje prava Društva ili Korisnika usluga ili radi odbrane od eventualnih utuženja;
 • Radi poštovanja zakonskih obaveza;
 • Radi obezbeđivanja bezbednosti na radu uz praćenje pristupa poslovnim prostorijama.
 • Radi eventualnog zasnivanja radnog odnosa (odnosi se na isključivo na sekciju Posao na sajtu Vaseg Potrcka, gde je Korisnik usluge u suštini lice zainteresovano da postane deo tima Društva, te u navedene svrhe šalje svoju biografiju Drustvu elektronskim putem).
 1. Način korišćenja podataka

Vaš Potrčko se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših klijenata. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o klijentima i podatke neophodne za poslovanje naše kurirske službe, kao i potencijalnih zaposlenih, koji na dobrovoljnoj bazi šalju svoje biografije.

Vaš Potrčko nema obavezu pružanja informacija ako se poverljivost podataka mora čuvati u skladu sa obavezom čuvanja profesionalne tajne koja je propisana zakonom.

Društvo dostavlja trećim licima, odnosno nadležnim državnim organima, po njihovom zahtevu, određene podatke o ličnosti na obradu u posebne svrhe i u legitimnom interesu.

 1. Kategorije podataka koje vaš potrčko obrađuje

U cilju uspostavljanja poslovne saradnje sa Korisnicima usluga, odnosno u cilju pružanja određene usluge, Društvu su potrebni određeni identifikacioni podaci Korisnika usluga, koje prilikom uspostavljanja poslovne saradnje Društvo prikuplja i obrađuje.

Korisnici usluga mogu ostaviti svoje lične podatke putem sajta, ili imaju instaliranu aplikaciju Društva, upute Društvu e-mail ili kontaktiraju Vaš Potrčko putem call centra, Vaš Potrčko će prikupiti i koristiti podatke Korisnika usluga koji su neophodni za izvršenje usluga i to:

– ime i prezime pošiljaoca i/ili nalogodavca

– adresa (ulica i broj) pošiljaoca i/ili nalogodavca

– mesto, poštanski broj i grad pošiljaoca i/ili nalogodavca

– broj telefona (kontakt) pošiljaoca i/ili nalogodavca

– ime i prezime primaoca

– adresa (ulica i broj) primaoca

– mesto, poštanski broj i grad primaoca

– broj telefona (kontakt) primaoca

Ukoliko se Korisnici usluga obrate Društvu putem call centra ili ukoliko Vaš Potrčko kontaktira Korinika usluga nakon njegovog poziva, razgovor će biti ili može biti snimljen, o čemu će Korisinici uluga biti prethodno upozoreni.

Prilikom davanja podatka o primaocu pošiljke od strane Korisnika usluga kao pošiljaoca/nalogodavca, odgovornost je na pošiljaocu/nalogodavcu za tačno predstavljanje i pošiljaoca i primaoca pošiljke, kao i za određivanje načina na koji će primaoca obavestiti da će Društvo koristiti njegove podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem.

Odgovornost je na pošiljaocu/nalogodavcu da pribavi saglasnost/pristanak primaoca da može podeliti sa Društvom njegove podatke radi isporuke pošiljke, kao i da obavesti primaoca o uslovima i načinu obrade njegovih podataka od strane Društva u skladu sa ovim obaveštenjem.

Društvo može čuvati komunikaciju koju ima sa Korisnicima usluga (npr. evidentiranje poziva), a sve u skladu sa zakonom, kako bi unapredilo kvalitet svog poslovanja, odnosno korisničku podršku, te da u slučaju potrebe podnese tužbu ili se brani od eventualnih utuženja, kao i da ispuni zakonske obaveze kojima podleže.

Ukoliko se Korisnici usluga obrate Društvu radi rešavanja reklamacija/prigovora na pružene usluge, Vaš Potrčko  prikuplja podatke o ličnosti Korisinika usluga kako bi bilo u mogućnosti da odgovori na zahtev Korisnika usluga i postupi u skladu sa istim.  U slučaju da Društvo usvoji reklamaciju/prigovor na pruženu uslugu podnetu od strane Korisnika usluga, Društvo će prikupiti i podatak o broju tekućeg računa Korisnika usluga kako bi bilo u mogućnosti da izvrši uplatu.

Neke poslovne prostorije Društva imaju ugrađeni video nadzor radi kontrole pristupa prostorijama, kako bi Vaš Potrčko zaštitilo svoje posetioce, klijente, zaposlene i imovinu, te kako bi snimilo proces rada radi unapređenja kvaliteta svojih usluga i osiguralo pravilno obavljanje procesa obrade pošiljaka i zaštitu poverljivosti informacija. Informacije o postojanju video nadzora ističu se na vidnom mestu u skladu sa važećim propisima, te ulaskom u prostorije koje su pod video nadzorom, Korisnik usluga prihvata korišćenje istog.

Vaš Potrčko može prikupljati i obrađivati i druge podatke nužne za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode ugovoru ili za ispunjenje zakonske obaveze ili legitimnog interesa Društva ili trećeg lica ili po osnovu saglasnosti/pristanka Korisnika usluga, a sve u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Kategorije primalaca podataka o ličnosti

Pristup podacima o ličnosti Korisnika usluga imaju zaposleni u Vašem Potrčku. Ova lica moraju čuvati poverljivost ovih podataka jer ovi podaci predstavljaju poslovnu tajnu Društva, te se ne smeju otkriti trećim licima, iskoristiti protiv interesa Korisnika usluga i/ili interesa Društva, niti se sme omogućiti trećim licima da ih iskoriste. Ova lica će koristiti podatke Korisnika usluga isključivo u svrhu za koju su ti podaci dostavljeni.

Osim prethodno navedenih kategorija primalaca, za potrebe vođenja određenih postupaka pred sudovima i drugim državnim organima, podaci Korisnika usluga se mogu dostavljati advokatima.

Društvo neće dostavljati lične podatke Korisnika usluga trećim licima, osim ako Korisnik usluga za to da izričitu saglasnost, ili osim ako je to neophodno radi izvršenja zaključenog ugovora sa Korisnikom usluga.

 1. Period čuvanja podatka o ličnosti

Podatke o ličnosti Korisnika usluga koji su prikupljeni od strane Društva radi pružanja usluge, Vaš Potrčko  čuva u rokovima određenim pojedinim propisom (propisane npr. od strane RATEL-a) ili ne duže od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koju su podaci obrađeni, ukoliko period čuvanja nije propisan ili je propisan minimalni period čuvanja.  Podaci o ličnosti Korisnika usluga mogu se obrađivati od strane Društva i duže vreme, ukoliko je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (npr. za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr.) što dovodi do produženja rokova čuvanja podataka i izvan rokova koji su navedeni u ovoj tački.

Vaš Potrčko snima telefonske razgovore radi svog legitimnog interesa, tj. kako bi unapredilo procese prilikom obavljanja poziva ili kako bi osiguralo kontinuirano pružanje visokog kvaliteta korisničke usluge. Telefonski razgovori se snimaju takođe i radi postupanja po reklamacijama Korisnika usluga, u kom slučaju se snimljeni telefonski razgovori čuvaju u periodu od 6 meseci od dana predaje pošiljke, u kom roku se, shodno zakonu, može izjaviti reklamacija.  Nakon isteka roka od 6 meseci snimljeni telefonski razgovori se brišu. U slučaju podnete reklamacije u navedenom roku, snimci se čuvaju do okončanja reklamacionog postupka, odnosno izmirenja potraživanja po konkretnom zahtevu Korisnika usluga.  Snimci video zapisa čuvaju se 30 dana, nakon čega se brišu.

Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada, za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, mogu biti duži ili kraći od gore navedenih rokova, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se podaci obrađuju, odnosno isti čuvaju u skladu sa načelom ograničenja čuvanja podataka.

 1. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

Vaš Potrčko preduzima razumne organizacione i tehničke mere za zaštitu podataka o ličnosti koje obrađuje od neovlašćene obrade, zloupotrebe, uništenja ili otkrivanja.

Pristup podacima ograničen je na ovlašćena lica, a svako ovlašćeno lice ima odogovarajući nivo dozvoljene aktivnosti. Za pristup podacima i serveru je potrebna lozinka i korisničko ime. Svi fajlovi koji Vaš Potrčko koristi za skladištenje podataka o ličnosti su zaključani šiframa.

Lica čiji se podaci obrađuju u svakom trenutku mogu tražiti pristup podacima, ispravku i/ili brisanje podataka.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pravo na pritužbu Povereniku.


IZJAVA O SAGLASNOSTI

Izjavljujem da sam saglasan/saglasna da moje lične podatke VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD prikuplja i obrađuje u skladu s važećim Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svrhe i na način predviđen Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Politikom Privatnosti VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD (www.vaspotrcko.rs/politika-privatnosti).

Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovljno.

Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasan/saglasna da će mojim podacima rukovoditi zaposleni u VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD, kao i da će se podaci čuvati u VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD, u periodu predviđenom posebnim zakonima RS i opštim aktima VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD, koji se odnose na moj zahtev.

Saglasan/a sam da VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi (Excel, CRM i slično) i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe za koje su podaci prikupljeni.

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe (uključujući i ne ograničavajući se na): komunikacija sa mnom, obrada i izvršenje mog zahteva, potencijalno zasnivanje radnog odnosa, vođenje evidencija propisanih drugim zakonima RS.

VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

best microsoft windows 10 home license key key windows 10 professional key windows 11 key windows 10 activate windows 10 windows 10 pro product key AI trading Best automated trading strategies Algorithmic Trading Protocol change crypto crypto swap exchange crypto mcafee anti-virus norton antivirus Nest Camera Best Wireless Home Security Systems norton antivirus Cloud file storage Online data storage